Projects

Een project van Hamster Cleaning bestaat uit een aantal stappen. Als tijdens een eerste bezoek met een kleine inspectie werd vastgesteld dat een onderhoud van het ventilatiesysteem nodig is en de offerte werd goedgekeurd, volgen verschillende fases en mogelijkheden.

 

Een vast onderdeel is een grondige inspectie, waarbij het ventilatiesysteem en zijn toestand zo duidelijk mogelijk in kaart worden gebracht. Een tweede vast onderdeel is de remediëring van de huidige situatie, zodat het ventilatiesysteem terug in regel wordt gesteld, in overeenkomst met EN 15780. Afhankelijk van het project en de voorkeur kan ook het jaarlijkse onderhoud van de ventilatoren, warmtewisselaren etc. van het ventilatiesysteem mee voorzien worden in een jaarlijks contract.

 

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

 

Inspectie

Jaarlijks vindt een inspectie van het ventilatiesysteem plaats.

 

Hierbij worden naast een visuele inspectie met beeldmateriaal, veeg- en eventueel microbiologische monsters genomen worden op enkele representatieve plaatsen.

 

Opstellen en beheer van logboek van de installatie.

 

Volgens norm EN 15780.

Remediëring (reiniging)

Tijdens de remediëring van het ventilatiesysteem krijgen alle technische installaties een grondige inspectie en onderhoudsbeurt.

 

Er vindt een intensieve luchtkanaalreiniging plaats, waarbij indien nodig onderhoudsluiken geplaatst worden en waarbij met roterende borstels en vacuümtoestellen de binnenkant van de luchtkanalen gereinigd wordt.

Onderhoud ventilatiesysteem

Vanaf het jaar volgend op de remediëring is er een jaarlijkse onderhoudsbeurt van de technische installaties.

 

Dit gebeurt via een jaarlijks preventief onderhoudscontract.

 

Uit de jaarlijkse inspectie zal blijken of extra (corrigerende) onderhoudswerken nodig zijn of dat er opnieuw een remediëring dient plaats te vinden.


Inspectie van het ventilatiesysteem

Inspectie Ventilatiesysteem

Tijdens een uitgebreide inspectie wordt de toestand van het ventilatiesysteem uitvoerig gedocumenteerd (plaats, tijdstip). Tijdens deze visuele inspectie worden met behulp van een robot digitale beelden gemaakt van het ventilatiesysteem, zodat het uiteindelijke onderhoud ervan vlot kan verlopen.

Remediëring ventilatiesysteem

Remediëring Ventilatiesysteem

De remediëring van het ventilatiesysteem bestaat in hoofdzaak uit een grondige luchtkanaalreiniging. Ook de roosters (in- en uitblaas) worden grondig schoongemaakt.

 

Met roterende borstels of met gecompresseerde lucht wordt in het kanaalwerk van het ventilatiesysteem het opgehoopte vuil losgemaakt, waarna het afgezogen wordt door een krachtige vacuümventilator.

 

Het is mogelijk dat extra luiken in het ventilatiesysteem moeten gemaakt worden om alle plaatsen goed te bereiken. Bij brandkleppen worden in elk geval luiken gemaakt als deze nog niet aanwezig waren. De brandkleppen worden manueel gereinigd en gecheckt op hun correcte werking.

 

Na remediëring volgt een nieuwe inspectie van het ventilatiesysteem, waarbij het resultaat van de remediëring geverifieerd wordt.

Plaatsen Toegangsluik
Plaatsen Toegangsluik

Onderhoud ventilatiesysteem

Afhankelijk van het ventilatiesysteem en de vereisten voor het onderhoud, wordt periodisch een onderhoud van het ventilatiesysteem voorzien.

 

Het preventief onderhoud heeft tot doel:

 • het beperken van het risico op defecten en degradatie van de installatie
 • de installaties in goede staat van onderhoud en werking houden
 • het verzekeren van een normale levensduur van de technische onderdelen

 

In dit preventieve onderhoud zijn jaarlijks inbegrepen:

 

Ventilatie-installaties

 • Vervanging van zowel voorfilters als nafilters
 • Smeren van de lagers van de ventilatoren en motoren
 • Nazicht van het luchtdebiet
 • Nazicht en afstelling van de spanning van drijfriemen
 • Uitbalanceren van de ventilator indien nodig
 • Nazicht van condenswaterafvoeren
 • Nazicht van de veiligheden en regelpanelen
 • Testen en bijregelen
 • Controle van de temperatuur- en vochtsensoren

 

Verwarmingsinstallaties

 • Stookketels uitgerust met gasbrander
 • CO en NOx meetwaarden conform waarden Vlarem II
 • Grondige reiniging van ketels na stookseizoen

 

Keteluitrusting

 • Nazicht op de vulling van het condenswaterreservoir
 • Reinigen van het waterstandpeilglas van de ketel
 • Nazicht van de pakkingen van de condensaatpompen
 • Ledigen en reinigen van de condensaatwaterbak en nazicht van de water cut-off
 • Nazicht van het elektrisch bedieningsbord en de veiligheidsuitrustingen
 • Jaarlijks reinigen van de veiligheidskleppen
 • Reiniging en functiecontrole van de afsluiters, de veiligheidskleppen en de magneetventielen

 

Schoorstenen

 • Jaarlijkse reiniging van de schoorsteen

 

Specifieke installaties

 • Elektrische regeling / elektrische borden
 • Doorlopend toezicht en regelmatig onderhoud van de bedieningsapparaten
 • Ontstoffing met behulp van stofzuiger van de cellen van de elektrische kasten en panelen
 • Controleren en vastzetten van de elektrische verbindingen
 • Contactoren en relais op ingebrande contacten
 • Elektrische borden worden functioneel getest en gereinigd
 • Stroomsterke van alle driefasige toestellen meten, thermische veiligheden bijstellen en op werking controleren
 • Instellingen en werking controleren
 • Opname en nazicht van de instelparameters
 • Controle en zo nodig herstellen van verlichting van het bord en eventueel bijschilderen

 

Radiatoren, convectoren & ventiloconvectoren

 • Nazicht op beschadiging, corrosie, dichtheid en bevestiging
 • Ontluchten
 • Regelkranen op functie controleren

 

Alle bezoeken en interventies worden met datum en aard vermeld in het logboek. Na elke onderhoudsinterventie wordt een rapport afgeleverd waarbij een overzicht wordt gegeven van de verrichte werkzaamheden. Bovendien worden hierbij de acties genoteerd die dienen ondernomen te worden om het risico op onnodige degradaties van de installaties te beperken.

 

Onderhoud Ventilatiesysteem
Onderhoud Ventilatiesysteem